Archanděl Michael

Ten „Kdo je jako bůh“. Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minulosti. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby vedla Francii ve stoleté válce. Michael je „patron policistů“ neboť pomáhá hrdinskými činy a statečností. Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a krásný a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Když je nám na blízku, můžete vidět jiskry nebo záblesky světla. Michael je ohnivá energie, v jeho přítomnosti se začnete potit. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy. Tento postup není zcela bezbolestný. Nechat působit energii Archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí autority a moci na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Michael je rovněž neuvěřitelně dovedný při opravách elektrických a mechanických přístrojů, včetně počítačů. Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumějí poradit se smyslem svého života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované či bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rovněž řekne, jaký další krok byste měli učinit.
Pomáhá:
• Poskytuje ochranu                                                                                                               
• Propůjčuje odvahu a sílu
• Nabízí nám pomocné vedení v období našich životních změn
• Obětavosti a oddanosti vlastním názorům
• V navádění na správnou cestu
• V nabytí energie a vitality
• V nalezení smyslu života a to ve všech aspektech
• V získání motivace
• S vyčištěním prostoru
• S uvolněním ducha
• V získání sebevědomí

Archanděl Jofiel

Energie archanděla Jofiela je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru. Rozum je při tom pouhým nástrojem ke zpřístupnění moudrosti srdce. Přijmeme-li energii archanděla Jofiela a připustíme-li, aby tato energie osvítila našeho Ducha, padnou v našem srdci bariéry, které nám brání ve skutečném poznání. Osvobodíme se od potřeby hodnotit sebe i ostatní, můžeme všechny nechat tak jak jsou, protože jsme poznali, že vše má své místo a oprávněnost svého bytí tak, jak se projevuje a ukazuje. Archanděl Jofiel nám dává rozlišovací schopnost, která má jiné kvality než hodnocení. Jméno Jofiel znamená „Boží krása“. Tento archanděl je znám jako „patron umělců“. Je to archanděl umění a krásy, pomáhá nám v tom, abychom měli jen hezké myšlenky, viděli a uměli ocenit krásu kolem nás, a proto vytvářeli, dávali najevo a vtahovali více krásy do našeho života.

Pomáhá:                                                                                                                                    
• Osvobodit se od potřeby hodnotit
• Síla rozlišovat
• Přátelství
• V uměleckých projektech a umělcům
• Krásným myšlenkám
• S dekorací interiérů
• Se zpomalením hektického tempa
• Vnáší krásu do našich vztahů

Archanděl Haniel

Jméno Haniel znamená „Boží sláva“ nebo „Boží milosrdenství“
Haniel nám pomáhá v hledání ztracených tajemství přírodních léčiv, zvlášť těch, které mají něco společného s využívám měsíční energie, v lektvarech, prášcích a krystalech. Haniel nám rovněž pomáhá těšit se ze života. Chcete-li dodat životu krásu, soulad a společnost báječných přátel přivolejte Haniela. Tento archanděl vám rovněž pomůže udržovat se v duševní rovnováze před jakoukoliv důležitou událostí i v jejím průběhu. Archanděl Haniel má energii měsíční bohyně: éterickou, klidnou, trpělivou a mystickou. Jeho moudrost pochází z předlouhých věků pracovních zkušeností s lidmi. Energie Archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egocentrických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup informacím a tvoří vše nově. To co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese zodpovědnost, než my sami. Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.
Pomáhá:                                                                                                                                     
• Tím, že vnáší do našich životů odpuštění
• S léčivými schopnostmi
• S měsíční energií
• S duševní rovnováhou
• Připustit potlačené pocity
• S psychickými schopnostmi, zvláště s jasnovidectvím
• Otevřít se novému
• Odpovědnost za sebe sama

Archanděl Rafael

Jméno Rafael znamená „Bůh léčí“ nebo Bůh vyléčil“
Rafael je mocný léčitel fyzických těl, jak lidských, tak zvířecích. Ti, kteří Rafaela zavolají, jsou rychle vyléčeni. Rafaela lze zavolat i ve prospěch někoho jiného, nemůže však dělat nic proti vůli někoho jiného. Jestliže nemocná osoba odmítne duchovní léčbu, nemůže k ní být nucen. Rafaelova přítomnost však bude mít utišující účinek, který napomůže přirozené léčbě snížením stresu a úzkosti. Energií archanděla Rafaela jsme seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení. Rafael je také „patronem cestovatelů.“Pokud se týče bezpečného cestování, je Rafael báječný pomocník, který se dokáže skvěle postarat o dopravu, ubytování i zavazadla. Pomáhá rovněž lidem při cestách do vlastního nitra, aby našli pravdu a vedení. Rafael také pomáhá otevřít „třetí oko“, které je duchovním centrem energie (čakra)a jasnovidectví. Rafael je velmi milý, láskyplný, laskavý a jemný. Archandělé Rafael a Michael často pracují v tandemu na vymítání obtížných duchů a odvádění podřadných energií z lidí a míst. K Rafaelově léčbě tudíž patří vymítání duchů a očišťování prostoru.
Pomáhá:
• S návyky a žádostivostí, s jejich odstraňováním a snižováním                                                                           
• S jasnovidectvím
• Otevřením třetího oka
• Se zrakem, fyzickým i duchovním
• Léčitelům, vedením a podporou
• S léčbou lidí i zvířat
• S hledáním ztracených domácích zvířat
• S čistěním prostoru
• S vymítáním duchů
• Chránit cestovatele
• Léčení těla, Ducha a duše
• Léčení skrze lásku

Archanděl Gabriel

Jméno Gabriel znamená „Bůh je má síla“
Archanděl Gabriel vešel ve známost jako andělský posel. Jeho úloha pokračuje ve světě dát, protože pomáhá rodičům a lidským poslům. Ve své první roli Gabriel vede doufající rodiče k početí nebo je provede procesem adopce dítěte. Gabriel dodává sílu a odvahu těmto rodičům a pomáhá budoucím maminkám zůstávat v dobré náladě, aby poskytly dítěti nejlepší podmínky. Ve své druhé roli pomáhá Gabriel každému, k jehož životnímu smyslu patří umění a komunikace. Gabriel vám pomůže otevřít dveře a projevit talent, rovněž jedná jako poradce, inspiruje a motivuje umělce a lidi pracující ve sdělovacích prostředcích a pomáhá jim překonat strach a váhání. Gabriel je již dlouho znám jako mocný a silný archanděl a ti, kteří se na něho obracejí, zjišťují, že jsou nuceni k činnosti, která vede k prospěšným výsledkům! Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství. Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru. Kdo chce, aby se ho tato něžná, láskyplná energie dotýkala, musí se vzdát veškerého odporu v srdci. Tam je často navršeno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Většinou nás potom zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných, a nyní plnících svůj čistící úkol. Když začne energie archanděla Gabriela proudit ze srdce vzhůru, začnou se odhalovat ženské části naší bytosti. Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě a ostatním, akceptujeme, že se věci dějí tak, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky.
Pomáhá:
• Při adopci dítěte                                                                                                                    
• Umělcům a projektům spojeným s uměním
• Při početí dítěte a s plodností
• V novinařině a psaní
• V práci pro televizi a rádio
• Rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry a jejich vypuštění vzhůru
• Odpuštění
• Naděje

Archanděl Chamuel

Jméno Chamuel znamená „ten který vidí Boha“ nebo „ten který hledá Boha.“ Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako „mocnosti“. Mocnosti jsou andělé, kteří dohlížejí na ochranu světa před hrůzu vzbuzujícími nízkými energiemi. Máte-li strach ze světových událostí, přivolejte Chamuela, aby vás utěšil, chránil a přimlouval se za vás.  Chamuel rovněž chrání náš osobní svět. Pomáhá nám vyhledat důležité součásti našeho života, jako milostné vztahy, přátele, úspěchy, ztracené předměty a smysl života jako takového. Chamuel v nás vytváří silné základy pro naše vztahy a životní dráhu, aby byly dlouhodobé, smysluplné a zdravé. Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. M ilostné vztahy nabírají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přináší duši k její rodině. Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií.

Pomáhá:                                                                                                                                                         

 • V životní dráze, smyslu života a nalézání ztracených předmětů
 • Ve vztazích jejich vytvářením a posilováním
 • Ve vyhledávání duševně spřízněných partnerů
 • V udržování světového míru
 • Objevovat vnitřní dítě
 • Pomáhá mít radost ze života
 • Dává důvěru, naději, radost
 • Pomáhá ve vztazích, lásce

Archanděl Jeremiel

Jméno Jeremiel znamená „Boží soucit.“ Archanděl Jeremiel je Archandělem s prorockými vizemi a pomáhá duším, které přešly po smrti do jiného světa, zhodnotit jejich život. Je to služba, s kterou pomáhá i dosud žijícím. Jestliže si chcete provést rekapitulaci svého života, abyste mohli provést pozitivní změny, zavolejte Jeremiela. Pomůže vám provést odvážné vyhodnocení dosavadního života, abyste se mohli poučit z předchozích zkušeností a byli v budoucnosti silnější a soustředěnější na lásku.

Pomáhá:

 • S jasnovidectvím a prorockými vizemi
 • S vyhodnocováním života a s prováděním životních změn
 • S psychickými sny, včetně jejich výkladu
Translate »
0

Your Cart